🌈⚖️💥ชมรมปรึกษาคดีฟรี ทั่วประเทศฯ💥⚖️🌈

 🥰🌈สโลแกน🥰🌈

💖ให้คำปรึกษา ดุจญาติมิตร - ไม่คิดค่าใช้จ่าย💖

      👉เนื่องจากขณะนี้ ทางชมรมฯ ได้ดำเนินการจัดสร้าง โครงข่ายทางด้านเน็ตเวิร์ค - โซเซียลและออนไลน์เสร็จสิ้นสมบูรณ์    และบัดนี้ พร้อมติดต่อ ประสาน และ จัดส่งงานปรึกษา งานดำเนินการทางด้านนิติกรรมสัญญา งานกฎหมาย และงานคดีความแก่ทนายความที่เป็นสมาชิกทุกท่าน เพื่อให้บริการด้านงานให้คำปรึกษาคดีความ และข้อกฎหมายฟรี  รวมถึงให้บริการทางด้านงานนิติกรรมสัญญา-งานกฎหมาย-และงานคดีความแก่ประชาชนผู้ที่ได้รับความเดือนร้อนทุกท่านฯ ตามเงื่อนไขฯ ที่ชมรมกำหนด

         บัดนี้  ชมรมปรึกษาคดีฟรี ทั่วประเทศฯ ซึ่งจัดตั้งโดย บริษัท ปรึกษาคดีฟรี จำกัด ได้เชิญชวนทนายความทุกจังหวัดเพื่อมาเป็นส่วนหนึ่งของชมรมเรา  โดยเป็นสมาชิกประเภทวิสามัญ(ทนายความชมรมประจำจังหวัด) ที่ท่านประจำอยู่   ทั้งนี้  เพื่อให้บริการ ทางด้านงานให้คำปรึกษาคดีความ และข้อกฎหมายฟรี  รวมถึงให้บริการทางด้านงานนิติกรรมสัญญา-งานกฎหมาย-และงานคดีความ แก่ประชาชน ผู้ที่ได้รับความเดือนร้อน

     👉หากทนายความท่านใด ประสงค์ที่จะเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งองค์กรของเรา และต้องการทราบเงื่อนไข ข้อกำหนด ระเบียบ และข้อบังคับ การเป็นสมาชิกประเภทวิสามัญของชมรมฯ

เงื่อนไข ข้อบังคับทนายความชมรม

กรณีทำหน้าที่เป็นทนายความประจำชมรม เพื่อให้คำปรึกษาด้านข้อกฎหมาย และคดีความแก่ประชาชน

  1. ทนายความจะต้องเป็น ผู้ประกอบวิชาชีพทางด้านกฎหมาย ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เที่ยงตรง เที่ยงธรรม ให้สมกับเป็นผู้ที่ให้บริการด้านจิตกุศลโดยแท้
  2. ทนายความชมรม จะต้องไม่ให้คำปรึกษาในลักษณะยั่วยุ ยุ่แยง ส่งเสริมให้คู่ความทั้งสองฝ่าย เกิดคดีหรือแตกแยกคดีให้เพิ่มมากขึ้น
  3. ทนายความชมรม จะต้องไม่ให้คำปรึกษาในลักษณะชู้สาว หรือ สร้างความสัมพันธ์ เกินสถานะภาพความเป็นทนายความชมรมให้ความรู้ทางด้านกฎหมายและวิชาชีพทนายความกับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อยอย่างเด็ดขาด
  4. ทนายความชมรม จะต้องไม่นำข้อเท็จจริง เอกสารหลักฐาน ที่ได้มา หรือ รับฟังมา ได้แสวงหาประโยชน์อัมมิควรได้ โดยการนำข้อเท็จจริงที่ได้มาหรือรับฟังมานั้น ไปเล่า หรือ ไปไขข่าวแพร่หลายแก่บุคคลอื่นทั่วไป หรือ คู่กรณีปรปักษ์กับผู้ที่ให้ข้อเท็จจริงนั้นอย่างเด็ดขาด
  5. ทนายความชมรม จะต้องไม่นำข้อมูลที่ได้มาจากในฐานะความเป็น ทนายความชมรม หรือ มาอยู่ในชมรม แสวงหาประโยชน์ส่วนตนเอง โดยนำข้อเท็จจริง หรือ ความนั้นไปรับงาน รับขันอาสา นอกเหนือหรือนอกรอบอย่างเด็ดขาด
  6. ทนายความชมรม จะต้องประพฤติตน ให้อยู่ภายใต้ศิลธรรมอันดี ไม่ใช้เครื่องมือสื่อสารของชมรมฯ แสวงหาประโยชน์อันมิควรได้ หรือ นำไปใช้นอกเหนือกิจการและวัตถุประสงค์ของชมรมฯ อย่างเด็ดขาด
  7. ทนายความชมรม จะต้องไม่นำความชมรมฯ หรือ ที่ได้รับรู้เนื่องจากความเป็นทนายความชมรมฯ นั้นไปแสวงหาประโยชน์อันมิควรได้ ไม่ว่าจะผิดกฎหมายหรือไม่ก็ตาม หากเพียงผิดศิลธรรมอันดีของผู้ประกอบวิชาชีพด้านกฎหมายและทนายความก็เพียงพอแล้ว
  8. ทนายความชมรม จะต้องไม่กระทำการใดๆ ที่ทำให้ชมรมฯ เสียภาพพจน์ หรือ เสียชื่อเสียงอย่างเด็ดขาด
  9. ทนายความชมรม จะต้องไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการกระทำให้ชมรมฯ ได้รับความเสียหายอย่างเด็ดขาด
  10. ที่สำคัญ หากทางชมรมฯ ตรวจสอบหลักฐานและพยานเบื้องต้นพบว่า ทนายความชมรมนั้น ได้กระทำการฝ่าฝืนข้างต้น ทนายความผู้นั้น ตกลงยินยอมให้ชมรมฯ ดำเนินการทั้งทางแพ่ง ทางอาญา และตาม พ.ร.บ.มารยาททนายความ และตามกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดโดยไม่โต้แย้งท้วงติงแต่อย่างใดทั้งสิ้น

       ขอให้ท่านฯโปรดแจ้งมายังแอดมินชมรมฯ กับ (คุณวรรฤดี รักปาน)

  💖โทร.056 720 021 หรือ ทร/แอดไลน์ที่่ 061 797 6777 หรือ  093 160 8999